Verkenning fusie primair onderwijs en kinderopvang

Kinderopvanggroep en onderwijsbesturen

v.l.n.r. Gijs van Rozendaal, Geert de Wit, Annemie Martens, Nol van Beurden, Carin Zandbergen, Marcel van den Hoven, Harriëtte Koning

PERSBERICHT 20 juni 2022

In de afgelopen periode zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen (Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK in Zuid-Oost Brabant). Door krachten te bundelen verwachten de organisaties beter te kunnen aansluiten op de ambitie van het kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren. Dit draagt bij aan een kansrijke start voor elk kind.

Welke partijen?

Kinderopvanggroep is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die het als haar taak ziet om kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden aan alle kinderen, die van meerwaarde is voor kinderen en hun ouders. Hierdoor kunnen en willen zij kinderen (0-13 jaar) laten opgroeien tot sterke volwassenen, die onafhankelijk in de samenleving staan. Onder de Kinderopvanggroep vallen de volgende organisaties: Kinderstad Tilburg, Kindercrèche, Sterre Kinderopvang, Kinderopvang Thuis, Peuterdorp, Kinderstad Waalre, Horizon Kinderopvang, International Childcare Eindhoven, BOOST en Servicebureau Kinderopvang. De vier besturen voor primair onderwijs bieden goed onderwijs voor ieder kind. Met bevlogen pedagogisch en didactisch professionals begeleiden de organisaties kinderen in hun ontwikkeling naar een toekomstige plek in de maatschappij.

Kansengelijkheid

Op elkaar afgestemd onderwijs en kinderopvang dragen bij aan de kansengelijkheid voor kinderen. Het samenwerken vanuit één organisatie als één team, biedt nieuwe kansen om meer voor kinderen, ouders en medewerkers te betekenen. Het streven is dat in de buurt, thuisnabij, door nauw samenwerkende partners een gevarieerd palet aan onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen wordt geboden, zodat ouders en kinderen optimale keuzemogelijkheden hebben. Voor kinderen kan men zo beter doorgaande ontwikkellijnen realiseren.

Fusie

Er wordt nader verkend of het mogelijk is om te komen tot een fusie waarbij de Kinderopvanggroep opgaat in de vier onderwijsbesturen. Op die manier kunnen de onderwijsorganisaties zich per 2023 omvormen tot een organisatie voor kindontwikkeling met een aanbod van zowel kinderopvang als primair onderwijs.

Krachten bundelen

Al geruime tijd zoeken onderwijs en kinderopvang elkaar steeds meer op in de ontwikkeling en realisatie van kindcentra, waar wordt gestreefd naar voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Een fusie is een unieke kans om de krachten voor onderwijs en opvang te bundelen. Als eenheid biedt dit nieuwe kansen om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen voor kinderen, ouders en medewerkers in Tilburg en in Zuid-Oost Brabant.

Door het integreren van kinderopvang en onderwijs is het mogelijk om vanuit één pedagogisch-didactische visie te werken aan doorgaande ontwikkel- en leerlijnen en een rijk dagarrangement voor kinderen. Een breed en gevarieerd aanbod van onderwijs, opvang, cultuur, sport en bewegen, muziek en extra ondersteuning - schools- en naschools - draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Ouders van jonge gezinnen kunnen beter worden ontzorgd in hun toch al drukke bestaan. Op stads- en dorpsniveau kan meer ingezet worden op kansengelijkheid voor alle kinderen, ongeacht de wijk waarin hun wieg staat.

De organisaties kunnen hun medewerkers bredere loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden bieden en beter anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor het personeel biedt dat nieuwe kansen op een boeiende werkomgeving en nieuwe loopbaanmogelijkheden. Het biedt de organisaties een sterkere en flexibelere positie op de arbeidsmarkt.

Vervolgstappen

Op maandag 20 juni hebben alle betrokken partijen een intentieovereenkomst getekend. De vier onderwijsbesturen hebben in de periode juni tot en met september een fusierapportage opgesteld met daarin de redenen voor en gevolgen van de fusie. Daarnaast is er een due diligence onderzoek gedaan om eventuele economische, juridische, fiscale en financiële risico’s in kaart te brengen. Op 10 oktober 2022 is door alle partijen besloten door te gaan met de fusie en is er sprake van een voorgenomen besluit. De fusie zal naar verwachting medio december definitief zijn waarna de bestuurlijke overdracht plaats kan vinden. Als de fusie doorgaat zal de Kinderopvanggroep per januari 2023 gesplitst worden en opgaan in de vier onderwijsbesturen.

Ambitiedocument

Lees in dit document meer over de ambities vanaf 2023.