Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

We vinden jouw privacy én die van je kind(eren) erg belangrijk. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

De Kinderopvanggroep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij worden hierin vertegenwoordigd door Servicebureau Kinderopvang, gevestigd aan Ringbaan-Oost 240, 5018 HC Tilburg. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via [email protected].

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website.

Overal waar we in zijn algemeenheid spreken over ‘je/jouw persoonsgegevens’ bedoelen we jouw persoonsgegevens als (geïnteresseerde) ouder/verzorger en/of die van je kind(eren).

Hieronder geven we aan welke gegevens we verwerken.

Invullen contactformulier

De volgende gegevens worden verwerkt zodra het contactformulier op onze website wordt ingevuld. Deze gegevens worden vastgelegd om contact op te kunnen nemen, en komen direct terecht bij de directeur van de kinderopvanglocatie die is gekozen:

 • Voor- en achternaam
 • Vraag of opmerking
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (indien ingevuld)

Invullen aanvraagformulier rondleiding

De volgende gegevens worden verwerkt zodra het aanvraagformulier voor een rondleiding op onze website wordt ingevuld. Deze gegevens worden vastgelegd om contact op te kunnen nemen en komen direct terecht bij de directeur van de kinderopvanglocatie die is gekozen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Opmerkingen (indien ingevuld)

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij de volgende gegevens van alle bezoekers:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Aanmelding

De volgende gegevens worden verwerkt zodra een ouder het aanmeldformulier voor kinderopvang invult. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst voor het opvangen van de kinderen van betreffende ouder(s) op één van onze kinderopvanglocaties.

Ouder(s)/verzorger(s)

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Relatie tot het kind     
 • Of de ouder/verzorger werkt/een opleiding of inburgeringstraject volgt/een traject volgt/niet werkt
 • Inkomstengegevens, voor zover nodig ter bepaling hoogte ouderbijdrage

Kind

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum (of uitgerekende datum)
 • Burgerservicenummer tenzij:
  • u geen recht hebt op gemeentelijke subsidie én kinderopvangtoeslag;
  • u wel recht hebt op gemeentelijke subsidie, maar de subsidieregeling niet expliciet de verwerking van het BSN van het kind door de kinderopvangorganisatie toestaat
 • Soort opvang
 • Dagdelen waarop opvang gewenst is
 • Of het kind extra (medische) zorg nodig heeft die van invloed is op de opvang
 • Basisschool kind (enkel bij aanmelding buitenschoolse opvang)
 • Gewenste ingangsdatum contract
 • Gewenst type contract
 • Locatie van opvang
 • Evt. extra opmerkingen

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren en aan de wet te voldoen. Wij houden hierbij rekening met de wettelijke regelgeving omtrent bewaartermijnen van onder andere de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Overeenkomst

Zodra een kind bij een van onze locaties is aangemeld en ouders ook daadwerkelijk kiezen voor plaatsing van hun kind, verwerken wij nog extra gegevens naast de informatie die door de ouder(s) is opgegeven op het aanmeldformulier. Het gaat hier om (minimaal) de volgende gegevens:

 • bankrekeningnummer ouders (slechts indien ouders opdracht geven voor automatische incasso).

Opvang

Gedurende de plaatsing van het kind houden we een papieren en/of digitaal dossier bij, wat (naast bovengenoemde persoonsgegevens) onder meer de volgende gegevens bevat:

 • Medische gegevens (indien noodzakelijk)
 • Gegevens omtrent de ontwikkeling van het kind

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken alleen persoonsgegevens om onze taken uit te kunnen oefenen. Onderstaand volgen de hoofdzakelijke doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Achter ieder doel staat welke wettelijke verwerkingsgrondslag van toepassing is uit de AVG:

 • we delen noodzakelijke gegevens met onze kinderopvanglocaties om uitvoering te geven aan de (eventueel nog te sluiten) plaatsingsovereenkomst (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst);
 • om je te kunnen bellen, e-mailen of berichten te versturen via het ouderportaal indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst);
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (gerechtvaardigd belang);
 • om ervoor te zorgen dat je relevante informatie krijgt over de (mogelijk toekomstige) kinderopvang van je kind(eren) (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst);
 • om ervoor te zorgen dat de administratieve verwerking van de kinderopvang van je kind(eren) goed georganiseerd is (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst);
 • het afhandelen van jouw aanmelding en/of betaling (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst);
 • het verzenden van een nieuwsbrief (gerechtvaardigd belang en/of toestemming);
 • wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (gerechtvaardigd belang);
 • wij gebruiken beeldmateriaal voor promotionele doeleinden. Als jouw kind zichtbaar is op dit beeldmateriaal, gebruiken we dit alleen met jouw toestemming (toestemming);
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst (noodzakelijk voor een wettelijke plicht);
 • om zorg te dragen voor een adequate administratie binnen het kindercentrum (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting);
 • om de ontwikkeling van je kind te kunnen volgen (noodzakelijk voor een wettelijke plicht);
 • in voorkomende situaties verstrekken wij gegevens aan derden ten behoeve van externe audits, accountantscontroles, bedrijfstransacties (bijvoorbeeld bij het aangaan van een samenwerkingsverband) en het bevorderen van de veiligheid. Bij de uitvoering hiervan staat geheimhouding centraal. De gegevens worden niet aan derden verkocht voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Toestemming

Wij vragen expliciete toestemming aan ouders die (toekomstig) klant bij ons zijn voor:

 • Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens van hun kind(eren).
 • Het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren) ten behoeve van specifieke vormen van in- of externe communicatie.
 • Het bewaren en analyseren van persoonsgegevens om meer inzicht te krijgen in relevante marktinformatie waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

We geven daarbij een toelichting op het doel en het gebruik van deze persoonsgegevens. Tevens worden de ouders gewezen op de mogelijkheid om te allen tijde de toestemming voor de verwerking in te trekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij bieden een vertrouwde en veilige omgeving voor je kind en vinden het belangrijk dat de ontwikkeling gestimuleerd wordt. Hier is regelmatig overleg over. Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Wij delen persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, GGD, Bureau Jeugdzorg, de gemeente, scholen, etc.

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:

 • een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van de kinderopvangtoeslag of ter verantwoording aan de gemeente voor de ontvangen subsidie voor voor- en vroegschoolse educatie);
 • indien dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden;
 • op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt.

Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Leveranciers

De leveranciers waarmee wij samenwerken vinden jouw privacy ook belangrijk. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ons kindplanprogramma (inclusief ouderapp en groepsapp), de websitebouwer of een fotograaf die foto’s maakt op de locatie.

Google Analytics

We hebben ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij maken gebruik van Google Analytics om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Voor administratieve (persoons)gegevens geldt bijvoorbeeld over het algemeen een bewaartermijn van zeven jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected].  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens en die van je kind(eren) serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De (persoons)gegevens die je invult en met ons deelt via onze website, worden versleuteld en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Jouw rechten onder de AVG

Je hebt verschillende rechten onder de AVG:

 • Het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou of je kind verwerken.
 • Het recht persoonsgegevens die incorrect zijn en door ons verwerkt worden, te laten corrigeren.
 • Het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen in specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld als de verwerking gebaseerd is op toestemming of als de verwerking onrechtmatig is.
 • Het recht op beperking van verwerkingen. Bijvoorbeeld als de juistheid van de verwerking betwist wordt.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. De verwerkingen die gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang, zijn opgenomen in deze privacyverklaring onder het kopje ‘Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken’.
 • Het recht om toestemming in te trekken als de verwerking gebaseerd is op toestemming.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Let op: een wijziging in je NAW-gegevens dien je door te geven aan je locatiedirecteur.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dit doen we om je beter te kunnen helpen in je zoektocht naar kinderopvang en de website te verbeteren.

We gebruiken verschillende soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Hier vallen ook de cookies onder die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te verbeteren. Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. En statistiek-cookies verzamelen ook geanonimiseerd gegevens over onze website. Dit is nooit privacy-gevoelig. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn vallen onder deze categorie. Middels marketing-cookies kunnen wij je ook advertenties laten zien die op jou van toepassing zijn (remarketing), bijvoorbeeld op social media. Wil je onze locaties zien op een Google Maps kaart of een 360 graden tour van onze locaties zien? Ook dan moet je de marketing-cookies accepteren. Middels de tool Hotjar analyseren wij (anoniem) het gebruik van onze website zodat we de site kunnen verbeteren. Houd er rekening mee dat de website-ervaring mogelijk niet optimaal is, als je niet alle cookies accepteert.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het gebruik ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op onze website worden gebruikt. De website werkt optimaal wanneer alle vakjes zijn aangevinkt. Je kunt je voorkeuren altijd nog wijzigen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie – 13 mei 2022]