Maatschappelijke opdracht

We zien het als onze taak om er voor kinderen van alle ouders te zijn.

Kinderopvang

Onze merken  

Onder de Kinderopvanggroep vallen verschillende kinderopvangorganisaties, waardoor ouders binnen één organisatie toch de mogelijkheid hebben een bewuste keuze te maken voor een bepaald type opvang. We bieden alle typen kinderopvang aan: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en ook tussen schoolse en voorschoolse opvang. Gastouderopvang behoort ook tot de mogelijkheden. We bieden keuzemogelijkheid zodat ouders werk, studie en zorg op een zo ontspannen mogelijke manier kunnen combineren. 

Onze medewerkers 

Werken bij de Kinderopvanggroep betekent het leveren van een continue bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en hun ouders. We vinden het essentieel dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en op een gemotiveerde en gezonde manier in hun werk staan. We kennen een hoge mate van arbeidsproductiviteit en weinig ziekteverzuim. Het werken in een veilige en prettige werkomgeving heeft voor ons een hoge prioriteit. Al onze medewerkers vallen onder de cao Kinderopvang met een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder mogelijkheden tot het volgen van opleidingen. Daarnaast vinden we een gezonde werk-privé balans erg belangrijk. Wij bouwen aan sterke en diverse teams waarin gemotiveerde mensen met allerlei opleidingen en ervaring welkom zijn, jong en oud naast elkaar werken en die bij voorkeur zijn samengesteld uit vrouwen en mannen.

Onze pedagogische kwaliteit

De Kinderopvanggroep wil kinderen een pedagogisch klimaat bieden dat hen letterlijk en figuurlijk de ruimte geeft zich te ontplooien op verschillende ontwikkelingsgebieden. Om onze missie/visie in de dagelijkse praktijk te kunnen realiseren, maken we gebruik van inzichten uit - onder andere - de pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. In onze kindcentra creëren we situaties die ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en daarbij, in samenspraak/-spel met anderen, hun individuele mogelijkheden kunnen ontdekken. Op die manier kunnen zij uitgroeien tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke volwassenen met een eigen persoonlijkheid. 

Een pedagogisch klimaat ontstaat door bewust pedagogisch handelen van onze medewerkers maar ook door de feitelijke inrichting van de ruimte. Als er goed is nagedacht over de inrichting van de ruimte in relatie tot de opvoedingstaken van de medewerkers, kan diezelfde ruimte zich ontwikkelen tot een derde opvoeder.

Onze (maatschappelijke) partners

In onze kinderopvangvoorzieningen zijn wat ons betreft de voorzieningen betaalbaar, van een kwalitatief hoogstaand niveau en verloopt de samenwerking met onze partners optimaal. Ons werk kunnen we niet doen zonder onze (maatschappelijke) partners. Samen met -onder andere- onderwijspartners, gemeente(s), jeugdgezondheidszorg, partners in de wijk, ouders en verdere familie vormen we een netwerk rondom het kind om zo de doorlopende ontwikkellijn van nul tot dertien jaar zo optimaal mogelijk in te vullen, zodat kinderen écht gezien en begeleid worden in hun ontwikkeling. 

Onze verantwoordelijkheid

De Kinderopvanggroep en alle merken die daaronder vallen - zijn maatschappelijke kinderopvangorganisaties, aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Dit is een hele bewuste keuze. We zien het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat rendementen gemaakt in de kinderopvang geherinvesteerd worden in de kinderopvang. We hechten veel waarde aan de stabiliteit, de continuïteit en de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Concreet betekent dit dat we de winst die we maken opnieuw investeren in de ontwikkeling van de kinderen. Van álle kinderen; ook in wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wél hard nodig hebben.

BMK

Onze gezonde bedrijfsvoering

De Kinderopvanggroep is bedrijfseconomisch gezond. Door onze solide bedrijfsvoering blijven we financieel gezond. We streven doelbewust naar het maken van een redelijk rendement. Rendement dat niet wegvloeit naar bijvoorbeeld aandeelhouders, maar dat wordt ingezet ter verbetering van de (kwaliteit van de) opvangfaciliteiten. De Kinderopvanggroep is lid van de branchevereniging maatschappelijke kinderopvang; we zetten ons rendement in om, onafhankelijk van derden,  duurzame kwaliteit te kunnen garanderen, uit te kunnen breiden en innovatie mogelijk te maken. 

Kortom, de Kinderopvanggroep:

  • Biedt kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.
  • Ziet het als haar taak meer te bieden dan gewoon goede kinderopvang.
  • Is lid van de branchevereniging maatschappelijke kinderopvang.
  • Haalt professionals in huis die zich blijvend kunnen ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak.
  • Geeft ouders de ruimte een kinderopvangorganisatie te kiezen die het beste bij hen past. 
  • Creëert een pedagogisch klimaat waarin kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte voelen zich te ontplooien.  
  • Is een financieel gezonde organisatie. 
  • Zoekt een zo optimaal mogelijke samenwerking en aansluiting met partners als het onderwijs, de gemeente, wijkvoorzieningen en de jeugdgezondheidszorg. 
  • Faciliteert ouders zodat ze optimaal ruimte krijgen hun werk, gezin en vrije tijd te combineren.
  • Investeert en innoveert constant om kwaliteit van opvang te behouden en verbeteren.